BİLİMSEL PROGRAM

 Bilimsel Program

A SALONU B SALONU
14:00-15.30 AÇILIŞ OTURUMU 14:00-15.30 AÇILIŞ OTURUMU
A Salonu ile Ortak Oturum
14:00-14:30 Açılış Konuşmaları
Nazlıhan Boyacı Dündar, Müge Aydoğdu, Defne Altıntaş
14:30-15:30 Panel: Gelecekte Yoğun Bakım
Oturum Başkanları:
Jozef Kesecioğlu, Defne Altıntaş
14.30-14.50 COVID-19 Pandemisi Yoğun Bakımın Geleceğini Nasıl Etkiledi? Bizi Neler Bekliyor?
Jozef Kesecioğlu
14.50-15.10 Türkiye’de pandemi ile birlikte değişenler. Gelecek için nasıl hazırlanmalıyız?
Arzu Topeli İskit
15.10-15.30 Tartışma
15:30-17:00 Panel: Hemodinamik Değerlendirmede Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları:
Dorel Sandesc, Melda Türkoğlu
15:30-17:00 PANEL: ARDS’DE OPTİMAL PEEP AYARLAMA STRATEJİLERİ
Oturum Başkanları:
Muhammet Güven, Akın Kaya
15.30-15.50 Doku perfüzyon ve oksijenizasyonun değerlendirilmesinde venoarterial PCO2 gradienti
Arnaldo Dubin
15.30-15.50 Transpulmoner Basınç Ölçümleri
Bilgin Cömert
15.50-16.10 Mikrosirkülasyon değerlendirmesi ve klinik kullanımı
Göksel Güven
15.50-16.10 Rekruitment Manevraları
Süleyman Yıldırım
16.10-16.30 Sıvı ve diüretik tedavi planlamasında USG’nin rolü
Emre Karakoç
16.10-16.30 EELV ölçümleri
Kazım Rollas
16.30-17.00 Tartışma 16.30-17.00 Tartışma
17.00-18.00 Ara
18:00-19.00
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları:
Müge Aydoğdu
Sepsisin Zorlu Yönetiminde Ekstrakorporeal Yaklaşımlar
İsmail Hakkı Akbudak
19:00-20.30 Panel: COVID 19 ve İmmün Sistem
Oturum Başkanları:
Emel Eryüksel, Rudin Domi
19:00-20.30 Panel: COVID-19 ve ARDS
Oturum Başkanları:
Turgay Çelikel, Cenk Kıraklı
19.00-19.20 Covid-19’da İmmunaktivasyon ve Sitokin Fırtınası
Ahmet Gül
19.00-19.20 COVID 19 ilişkili ARDS (CARDS)-L fenotipi ve H-fenotipi
Mustafa Ay
19.20-19.40 “Makrofaj Aktivasyon Sendromu Benzeri Hastalık” mı? Yoksa Sadece Pnömoni mi? Sitokinler Ne Söylüyor?
Selçuk Özger
19.20-19.40 COVID 19’da oksijenizasyon; HFO & NIMV
Begüm Ergan
19.40-20.10 Çocuklarda ve Yetişkinlerde Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C &MIS-A)
Mehmet Ceyhan
19.40-20.10 COVID-19’da mekanik ventilasyon uygulamaları; Vt hedefli mi & sürücü basınç hedefli mi?düşük PEEP mi yüksek PEEP’mi?
Melda Türkoğlu
20.10-20.30 Tartışma 20.10-20.30 Tartışma
A SALONU B SALONU
    09:00-10:45

SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum başkanları:
Cenk Kıraklı, Begüm Ergan

SS-023 - Surveillance for invasive pulmonary aspergillosis in critically ill patients with COVID-19
Berrin Er

SS-024 - Beyin Ölümünde Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümlerinin Bilgisayarlı Tomografi ile Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Kemal Yetiş Gülsoy

SS-025 - Yoğun Bakımda İzlenen COVID-19 Hastalarının Kronik Kritik Hastalık Açısından Değerlendirilmesi
Mehmet Yıldırım

SS-026 - Multidisipliner bir kardiyak yoğun bakım ünitesinde renal replasman tedavisi uygulanan hastaların değerlendirilmesi
Murat Gücün

SS-027 - Kritik Hastaların Beslenme Durumu: Nokta-Prevalans Çalışması
Nazire Ates Ayhan

SS-028 - Obezite Covid 19 hastalarının prognozunda etkili midir?
Yücel Gültekin

SS-029 - Yoğun Bakım Ünitesinde Antibakteriyel ve Antifungal İlaç Kullanımının Klinik Eczacı Tarafından Değerlendirilmesi
Şeyda Benligil

SS-030 - COVİD-19 Pandemisinin İlk Üç Dalgasının Karşılaştırılması: Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Deneyimi
Ege Ulusoydan

SS-031 - Yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarında glisemik variabilitenin mortaliteyle ilişkisi
Emre Sedar Saygılı

SS-032 - Evaluation of patients who were successfully weaned from invasive mechanical ventilation while being followed in the intensive care unit due to COVID-19 pneumonia
Uğur Özdemir

11:00-12:30 PANEL: YOĞUN BAKIMDA RESÜSİTASYON SONRASI BAKIM
Oturum başkanları:
Murat Sungur, Nalan Adıgüzel
11:00-13:00 PANEL: YOĞUN BAKIMDA KANAMA VE TRANSFÜZYON YÖNETİMİ (Hasta Kan Yönetimi Rehberi)
Oturum başkanları:
Abdülbaki Kumbasar, Defne Altıntaş
11.00-11.20 ERS-ESICM 2021 Postresüsitasyon rehberinde öne çıkanlar
Nalan Adıgüzel
11.00-11.20 Kan ürünleri ve faktör konsantreleri kime, ne zaman?
Leyla Talan
11.20-11.40 Terapötik Hipotermide Gelinen Son Nokta
Murat Sungur
11.20-11.40 Hemorajik Şokta Masif Transfüzyon Yönetimi
Aytekin Ünlü
11.40-12.00 Resüsitasyon İlişkili Beyin Hasarını Önlemede Yeni Terapötik Tedaviler
Burcu Acar Çinleti
11.40-12.10 Retroperitoneal Kanama : Tanı Ve Yönetimi
Meltem Şimşek
12.00-12.15 Tartışma 12.10-12.30 Tartışma
12:30-13:30
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları:
Alexander Kersten, Sema Turan
12:30-14:00 PANEL: Hemşirelik Komisyonu Oturumu
Oturum Başkanları:
Nuray Delen, Ayşe Taşçı Kara
12.30-12.50 Sepsis Purifikasyon Sistemleri-Genel Özellikleri Ve Kullanım Prensipleri
Sema Turan
12.30-12.50 İnhalasyon Yoluyla Hangi İlaçlar Verilir ve Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Betül Kuş
12.50-13.10 Sepsis ve COVID-19’da Hemoperfüzyon: Güncel Kanıtlar Ve Pratik
Alexander Kersten
12.50-13.10 Mekanik Ventilatör , NİMV , High Flow ve Trakeostomili Hastalarda İnhalasyon Tedavisi
Kamile Kırca
13.10-13.30 Tartışma 13.10-13.30 İnhaler Tedavide Kullanılan Malzemelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kuralları
Gülşen Simavlıoğlu
    13.30-14.00 Tartışma
13.30-14.30 Panel: Solunum Fizyolojisine Derin Bir Bakış
Oturum Başkanları:
Andrijan Kartalov, Ezgi Özyılmaz
14:00-15:30 Panel: Girişimsel İşlemlerde Ultrasonografinin Kullanımı
Oturum Başkanları:
Sait Karakurt, Emre Karakoç
13.30-13.50 Solunum dürtüsü (respiratory drive) klinik ve fizyolojik etkileri (P-SILI & VILI)
Emel Eryüksel
14.00-14.20 Plevral patolojilerde kullanımı
Pervin Hancı
13.50-14.10 Akciğer stress & strain monitorizasyonu
Gökay Güngör
14.20-14.40 Santral venöz kateterizasyonda USG kullanımı
Uğur Özdemir
14.10-14.30 Oksijen ne kadar yüksek verilebilir ? Ne zamana kadar yüksek oksijen güvenli?
Serpil Öcal
14.40-15.10 Trakeostomide USG kullanımı
Aslıhan Yalçın
    15.10-15.30 Entübasyon esnasında USG kullanımı
Hüseyin Arıkan
14.30-14.45 Tartışma 15.30-15.45 Tartışma
15.00-16.30 Panel: Yoğun Bakımda Sedo-Analjezi Ve Uyku
Oturum Başkanları:
Lale Karabıyık, Mirjana Soscholceva
16.00-17:00 Nasıl Yapıyorum: Yoğun Bakım Sonrası Dönemde Takip Ve Poliklinik Hizmetleri
Moderatör:
Arzu Topeli İskit
Konuşmacı: Burçin Halaçlı
15.00-15.20 Uzamış sedasyon ihtiyacına yaklaşım, komplikasyonları ve yönetimi, uyanamayan hastaya yaklaşım
Seval İzdeş
   
15.20-15.40 Yoğun Bakım Hastasının Analjezik Tedavisinde Temel İlkeler; Kime, Ne Kadar Süre, Hangi Ajan?
Ümmügülsüm Gaygısız
   
15.40-16.00 Yoğun Bakımda Uyku-Deliryum İlişkisi
Müge Aydoğdu
   
16.00-16.30 Tartışma    
19.00-20.00
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları:
Arzu Topeli İskit
How to assess recruitability at the bedside in ARDS and the place of EIT
Giocomo Bellani
19:00-21:00

SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum başkanları:
Bilgin Cömert, Murat Sungur

SS-001 - Elektriksel Fırtına ile Başvuran İskemik Dilate Kardyomiyopatili Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Sonlanımlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Yusuf Ziya Şener

SS-002 - Yoğun bakım ünitesinde takip edilen Coronavirus-19 hastalarında intravenöz immünoglobulin tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Mehmet Eren Yüksel

SS-003 - Hastane Kökenli Pnömoni Nedeniyle Yoğun Bakimda Takip Edilen Geriatrik Hastalarda Uzun Dönem Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Derya Hoşgün

SS-004 - Aşılama Öncesi COVİD-19 İlişkili ARDS Hastalarında Prognostik Faktörler ve Viseral Obezitenin Rolü
Meltem Şimşek

SS-006 - Covid 19 pnömonisinde akciğer kompliyansının mortalite ile ilişkisi
Sinem Bayrakçı

SS-007 - Travma hastalarında yoğun bakım ve travma skorları ile mortalite ilişkisi ve mortaliteye etkili faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif, tek merkez verileri
Nilgün Savaş

SS-008 - Effects of High Dose Vitamin C on Patient Outcomes in ARDS Patients Admitted to Intensive Care with COVID-19; Multi-Center Retrospective Study
Recep Civan Yüksel

SS-009 - Yoğun Bakım Ünitesinde Covıd-19 Pnömonisi Olan Astım Ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Seyri, Sıklığı
Kazım Rollas

SS-010 - COVID-19 yoğun bakım hastalarında klinik şiddet ve mortalite predüktörleri: CTSS ve CO-RADS
Behiye Deniz Kosovalı

SS-011 - Nöroyoğunbakım hastalarının yaş ve cinsiyete göre sağkalım oranlarının incelenmesi
Seda Güzeldağ

20.00-21.00
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları:
Defne Altıntaş
Kritik Hastada Sıvı Cevabını Değerlendirmede Noninvaziv Bir Yöntem: Bioreaktans
Melda Türkoğlu
A SALONU B SALONU
    09:00-10:45

SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum başkanları:
Emre Karakoç, Ezgi Özyılmaz

SS-034 - Kritik COVID-19 Hastalarında COVID-19 ilişkili Hiperinflamatuar Sendrom (cHIS) Skorlarının Değerlendirilmesi
Mehmet Yıldırım

SS-035 - Is bedside percutaneous dilational tracheotomy superior to surgery in critically ill patients?
Hatice Metin

SS-036 - COVID-19 pnömonisinde Diyabetes Mellitus varlığı ve hiperglisemi sıklığının mortalite üzerine etkisi
Büşra Yıldız

SS-037 - Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Multitravma Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Ali İhsan Sert

SS-038 - Ağır COVID ARDS vakalarında IVIG Verilen Hastaların Klinik Seyri
Serdar Efe

SS-039 - COVID 19 hastalarında CMV reaktivasyonu: Vaka serisi
Leyla Talan

SS-040 - Çok yaşlı hasta grubunda yoğun bakım yatışı gerektiren toplum kökenli pnömoniler
Aslıhan Gürün Kaya

SS-041 - Şuur Değişikliği İle Yoğun Bakıma Kabul Edilen Kritik Hastaların Beyin Bt Görüntüsü İle Optik Sinir Kılıfı Çapının (ONSD) Kıyaslanması
Hüseyin Arıcan

SS-042 - Pandemi Sürecindeki Yüksek Adsorpsiyonlu Hemofiltre Deneyimimiz
Fatma Yıldırım

SS-043 - Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Aşısız Covid-19 Hastalarının Akciğer Tutulumlarına Göre Laboratuar Parametrelerinin Karşılaştırılması
Burhan Sami Kalın

SS-044 - Yoğun bakım hastalarında iki banyo yönteminin yaşam bulguları ve oksijen satürasyonu üzerine etkisi
Selma Uludağ

11:00-12:45 Panel: Antibiyotik Direnci ile Savaşımız
Oturum Başkanları:
Alpay Azap, Levent Yamanel
11:00-12:30 PANEL: COVID 19 PANDEMİSİNDE ORGAN NAKLİ
Oturum Başkanları:
Sema Turan, Eyüp Kahveci
11.00-11.20 Kültür Pozitif Sepsiste Antibiyotik Rezistan Patojen Prevelansı Ve Sonuçları
Alpay Azap
11.00-11.20 Covıd 19 Pandemisinin Organ Nakli Üzerine Etkileri
Hayriye Cankar Dal
11.20-11.40 MDR Gram Negatif Sepsiste Ampirik Tedavi Seçimi Ve Yeni Stratejiler
Ebru Ortaç Ersoy
11.20-11.40 Nakil Hastalarında Covıd 19 Seyri
Kamil İnci
11.40-12.10 Kültür Negatif Sepsise Yaklaşım
Özlem Yazıcıoğlu Moçin
11.40-12.10 COVID 19’da Akciğer Nakli; Ne Zaman ? Kime ?
Hülya Yiğit Özay
12.10-12.30 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Kutay Demirkan
12.10-12.30 Tartışma
12.30-12.45 Tartışma    
13:00-14:00
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı:
Nazlıhan Boyacı Dündar
13:00-14:00 Panel: Hemşirelik Komisyonu Oturumu
Oturum Başkanları:
Nuray Delen, Ayşe Taşçı Kara
13.00-13.20 Sitrat Antikoagülasyonunda Pratik Reçeteleme
Nazlıhan Boyacı Dündar
13:00-13:20 Farkında mıyız? Günlük Hasta Kontrol Listesi (FAST HUG)
Özlem Ceyhan
13.20-13.40 Olgularla Sitrat Antikoagülasyonu
Gürhan Taşkın
13:20-13:40 Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
Gülay Yazıcı
13:40-13:50 Tartışma 13:40-14:00 Tartışma
14:00-15:30 Panel: Yoğun Bakımda Böbrek Yetmezliği
Oturum Başkanları:
Ali Kemal Kadiroğlu, Müge Aydoğdu
14:00-15:30 Panel: Özel Durumlarda Mekanik Ventilasyon Stratejileri
Oturum Başkanları:
Kaya Yorgancı, Bilgin Cömert
14.00-14.20 COVID-19 ilişkili böbrek hasarı
Lou Forni
14.00-14.20 Travmatik Beyin Hasarında
Levent Yamanel
14.20-14.40 Renal Replasman Tedavisine Ne Zaman Başlayalım?
Stephane Gaudry
14.20-14.40 Multiple Kot Fraktürü Ve Pnömotoraksta
Türkay Akbaş
14.40-15.10 SRRT’de Yeni Uygulamalar; Yüksek & Orta Geçirgenlikli Filtreler
Gürhan Taşkın
14.40-15.10 Açık Abdomen Ve Abdominal Hipertansiyonda
Fatma Yıldırım
15.10-15.30 Tartışma 15.10-15.30 Tartışma
15.30-16.00 Ara
16:00-17:30 PANEL: YOĞUN BAKIMDA SARKOPENİ İLE MÜCADELEMİZ
Oturum Başkanları:
Hatice Yağmurdur, Murat Gündüz
16.00-17:00 NASIL YAPIYORUM: YOĞUN BAKIMDA KALİTE YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Murat Sungur
Konuşmacı: Şahin Temel
16.00-16.20 Diyafram Ve Kas Gücünün Monitorizasyonu
Ezgi Özyılmaz
   
16.20-16.40 Kas Gücünün Korunmasında Nütrisyonun Yeri
Hatice Yağmurdur
   
16.40-17.10 Kas Gücünün Korunmasında Fizik Tedavinin Önemi
İlknur Naz
   
17.10-17.30 Tartışma    
17.30-19.00 Ara
19:00-20:00
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Cenk Kıraklı

Enerji Tüketimi & Oksijenasyon Optimizasyonu: Yoğun Bakım Yatış Sürelerine Olan Etkileri
Darwin Ang
19:00-21:00

SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları:
Levent Yamanel, Emel Eryüksel

SS-012 - Ferritin Değişim Oranının Covid-19 Nedeni İle Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Mortalite Üzerine Etkisi
Ahmet Fırat

SS-013 - Pandemide COVID-19 ve nonCOVID-19 Yoğun Bakımlardaki Hastaların Yakınlarında anksiyete ve depresyon
Behiye Deniz Kosovalı

SS-014 - Yoğun Bakımdaki COVID-19 Hastalarında Kortikosteroid Tedavisinin Sekonder Bakteriyel Enfeksion Sıklığı ve Mortalite Üzerine Etkisi
Elmas Uysal

SS-015 - Eskişehir Şehir Hastanesi Pandemi Servislerinde Oksijen Tedavisine ihtiyaç duyan COVID-19 Tanılı Hastaların Sonlanımlarının Değerlendirilmesi
Zeynep Irmak Kaya

SS-016 - Yetişkinde Multisistemik İnflamatuar Sendrom (MİS-A)
Ahmet Kutluay

SS-017 - Covid-19 Hastalarında Gelişen Pnömotoraks ve Risk Faktörleri
Yavuz Çeçen

SS-018 - Hastalık şiddeti arttıkça eritrosit transfüzyon riski artmaktadır
Türkay Akbaş

SS-019 - Evaluation of clinical phenotypes of sepsis according to temperature in critical patients
Ekrem Küçükoğlu

SS-020 - COVID-19 hastalarında kullanılan dexmedetomidinin renoprotektif, antiinflamatuar ve immünmodülatör etkileri var mıdır?
Mine Altınkaya Çavuş

SS-021 - Yoğun bakımda izlenen COVİD-19 olgularında kardiyak belirteçler mortaliteyi tahminde kullanılabilir mi?
Elif Gizem Aktaş

SS-022 - Eosinophil Levels, Neutrophil Lymphocyte Ratio and Platelet Lymphocyte Ratio in the Cytokine Storm Period of Patients With COVID-19
İbrahim Koç

A SALONU B SALONU
11:00-12:30 Panel: Yoğun Bakımda Nörolojik Sorunlara Farklı Bir Bakış
Oturum Başkanları:
Bijen Nazlıel, Mehmet Akif Topçuoğlu
11:00-12:30 Panel: Hızlı Tanıda Usg Kullanımı
Oturum Başkanları:
Zuhal Karakurt, Aydın Çiledağ
11.00-11.20 Yoğun bakımda nörolojik monitorizasyon
Chiara Robba
11.00-11.20 Pulmoner Embolide (Kompresyon Usg İle Birlikte)Usg Kullanımı
Sait Karakurt
11.20-11.40 Komanın beklenmedik nedenleri
Hale Zeynep Batur Çağlayan
11.20-11.40 Kardiyopulmoner Resussitasyonda USG Kullanımı
İsa Kılıçaslan
11.40-12.10 COVID-19'un Nörolojik Etkileri
Mine Sorgun
11.40-12.10 COVID-19 Döneminde Kritik Hastada Ekokardiyografi
Özlem Ediboğlu
12.10-12.30 Tartışma 12.10-12.30 Tartışma
12.30-13.00 Ara
13:00-14:00 Mini Sempozyum: Güncel Rehberlerde Sepsise Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Firdevs Aktaş, Begüm Ergan
13:00-14:00 Sosyal Oturum: Soru Ve Cevaplarla Yoğun Bakımda Hukuksal Haklarımız
Oturum Başkanları:
Erhan Tabakoğlu, Emel Eryüksel
Sorular ve Sorunlarımız: Recep Yüksel, Mehmet Yıldırım
Konuşmacı: Dilek Özcengiz
13.00-13.20 Güncel Sepsis Rehberinde Öne Çıkanlar (Surviving Sepsis Guideline 2021)
Defne Altıntaş
   
13.20-13.40 IDSA 2021 Önerileri
Nazlıhan Boyacı Dündar
   
13.40-13.50 Tartışma    
14:00-15:00 Panel: COVID-19'da Uygulanan Ekstrakorporeal Tedaviler
Oturum Başkanları:
Özlem Ediboğlu, Emre Aydın
14:00-15:30 Panel: Trakeostomili Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Gökay Güngör, Nazlıhan Boyacı Dündar
14.00-14.20 ECMO'nun COVID 19’da Kullanımı; Avrupa Deneyimi
Luigi Camporota
14.00-14.20 Trakeostomi Komplikasyonu: TÖF
Ali Çelik
14.20-14.40 ECMO'nun COVID 19’da Kullanımı; Türkiye Deneyimi
Cenk Kıraklı
14.20-14.40 Trakeostomili Hastalarda Konuşma Kanülleri
Ebru Şansal
14.40-15.00 Tartışma 14.40-15.00 Trakeostomili Hastada Beslenme
Ezime Toruk
    15.00-15.30 Tartışma
16.00-17:00 Panel: Kritik Hasta Beslenmesinde Güncel Tartışmalar
Oturum Başkanları:
Serpil Öcal, Gürhan Taşkın
16.00-17:00 Panel: Yaşlılığın Yoğun Bakıma Yansıması
Oturum Başkanları:
Türkay Akbaş,Ebru Ortaç Ersoy
16.00-16.20 Şokta Erken Enteral Beslenmenin Güvenirliliği
İsmail Hakkı Akbudak
16.00-16.20 Yaşlıda Sepsis Farklı Mı Seyreder?
Özgür Kılıç
16.20-16.40 Covıd 19 Hastasının Beslenmesinde Karşılaşılan Güçlükler
Kamil Gönderen
16.20-16.40 Demans Hastasının Yoğun Bakım Serüveni
Özlem Çakın
16.40-17.00 GİS İntoleransi Ve Değerlendirilmesi (Gis İntolerans Skoru)
Çilem Bayındır Dicle
16.40-17.00 Disfaji Ve Aspirasyon; Hastam Oral Beslenmeli Mi & Beslenmemeli Mi?
Gökhan Akdağ
17.00-17.15 Tartışma 17.00-17.15 Tartışma
17.30-18:00 Kapanış